Το πρόγραμμα TANDEM - TAsk-based laNguage teaching anD collabrative lEarning for upskilling Migrants

Το πρόγραμμα “TANDEM – TAsk-based laNguage teaching anD collabrative lEarning for upskilling Migrants” (“Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών και στη συνεργατική μάθηση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μεταναστών”) στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και των βασικών ικανοτήτων των  μεταναστών και των ντόπιων ενηλίκων, προσφέροντάς τους μια καινοτόμα και μη τυπική μαθησιακή ευκαιρία, στην οποία οι μετανάστες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες γλωσσικές τους ικανότητες και να τις μετατρέψουν σε μια δυνατότητα απασχολησιμότητας ως δάσκαλοι γλωσσών, προωθώντας ταυτόχρονα τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την ομαδική μάθηση με ντόπιους ενήλικες.

Το πρόγραμμα

ΓΙΑΤΙ

Διότι έρευνες δείχνουν πως ντόπιοι και μετανάστες ενήλικες στην Ευρώπη στερούνται ουσιαστικών ικανοτήτων, όπως η λογοτεχνία, τα μαθηματικά και οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη, και αυτές οι ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν και να αυξηθούν μέσω της διδασκαλίας και μάθησης γλωσσών.

ΠΩΣ

Δημιουργώντας μια πλήρη μαθησιακή ευκαιρία για τους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να διδάξουν τη γλώσσα τους σε ντόπιους ενήλικες, χρησιμοποιώντας την Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών και αναπτύσσοντας ικανότητες ψηφιακής και διαπολιτισμικής συνείδησης. Οι ντόπιοι, με τη σειρά τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα γλωσσών και έτσι, να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα.

Το TANDEM είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 34 μηνών, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2019, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ και συντονίζεται από το Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα υλοποιηθούν σε έξι (6) διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Κύπρο και Γερμανία.

Λάβετε μέρος!

Βασικές ικανότητες, όπως η ομιλία αρκετών γλωσσών, οι ψηφιακές δεξιότητες και η διαπολιτισμική συνείδηση και έκφραση είναι σημαντικές δεξιότητες για απασχολησιμότητα και ενδυνάμωση. Ως εκ τούτου, το TANDEM θα αναπτύξει προσαρμοσμένο μαθησιακό υλικό για μη παραδοσιακούς δασκάλους γλωσσών, θα εκπαιδεύσει μετανάστες ως δασκάλους γλωσσών μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) και θα δώσει τη δυνατότητα στους μετανάστες να εξασκήσουν τη μέθοδο σε δοκιμαστικά μαθήματα και ανταλλαγές γλωσσών.

Θέλεις να συμμετέχεις;

Είσαι:

Μετανάστης

και θέλεις να μάθεις πώς να διδάξεις τη γλώσσα σου σε άλλους;

Ντόπιος ενήλικας

και θέλεις να μάθεις δωρεάν μια ξένη γλώσσα;

Τίποτα από

τα δύο και απλά θέλεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και τις μεθοδολογίες του;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

…στην ενότητα Πηγές