Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) θα περιλαμβάνουν 5 ενότητες σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) προκειμένου να μετατραπεί σε ένα πλεονέκτημα για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή η εκπαιδευτική ευκαιρία αφορά κυρίως μετανάστες αλλά θα παραμείνει ανοιχτή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ευέλικτη τεχνική για τη διδασκαλία μιας γλώσσας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο MOOC εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον τοπικό σας οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το έργο:

Για την Κύπρο: Center for Social Innovation-Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, info@csicy.com

Για την Ελλάδα: Active Citizens Partnership-Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, acc.greece@gmail.com