Πηγές

Καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο μπορείτε να βρείτε παρακάτω. Για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τη δημοσίευση διάφορων πηγών, παρακαλώ καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν προστίθεται νέο υλικό στην πλατφόρμα.

Διαδραστικός Χάρτης Γλωσσικών Κοινοτήτων και Δεξιοτήτων

Αυτός ο χάρτης δείχνει τα αποτελέσματα ερευνών πάνω στη γλωσσική ποικιλότητα και τις κύριες δεξιότητες μεταναστών και ντόπιων ενηλίκων σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες, που σχετίζονται με την ικανότητα να επικοινωνούν σε διάφορες γλώσσες, με την πολιτισμική επίγνωση και με τις ψηφιακές δεξιότητες. Ο χάρτης θα βρίσκεται διαδικτυακά έως τον Μάιο 2020.

Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT)

Αφού πραγματοποιηθούν ομάδες εστίασης με δασκάλους σχετικά με τη εργασιοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία γλωσσών (TBLT), θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο προσβάσιμο σε όλους που θα αφορά τον συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας στο πρόγραμμα TANDEM.

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) για την Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) θα περιλαμβάνουν 5 ενότητες σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) προκειμένου να μετατραπεί σε ένα πλεονέκτημα για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή η εκπαιδευτική ευκαιρία αφορά κυρίως μετανάστες αλλά θα παραμείνει ανοιχτή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ευέλικτη τεχνική για τη διδασκαλία μιας γλώσσας.

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) θα σχεδιαστούν το 2020 και, εν συνεχεία, θα εφαρμοστούν πιλοτικά από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να γίνουν δάσκαλοι γλωσσών μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις νέες γνώσεις τους σε πραγματικές τάξεις και να ανταλλάξουν γλώσσες με ’πραγματικούς’ συμμετέχοντες. Για τους ενήλικες, τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα θα είναι μια ευκαιρία να μάθουν μια ξένη γλώσσα δωρεάν. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα και την έναρξή τους. 

Ενημερωτικό έντυπο για πολιτισμικές και γλωσσικές ανταλλαγές

Για να αυξήσουμε το αντίκτυπο της μεθοδολογίας και των αποκτημένων ικανοτήτων από τα Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC), θα οργανωθούν συναντήσεις με θέμα τη γλώσσα (γνωστές και σαν «καφετέριες γλώσσας»), στις οποίες μετανάστες-νέοι δάσκαλοι γλώσσας θα μπορέσουν να εξασκήσουν τη διδασκαλία τους με ντόπιους ενήλικες, ενώ παράλληλα η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας μέσω της γλωσσικής ανταλλαγής θα λειτουργήσει αμφίδρομα. Για να δοθεί επλιπλέον προσοχή στη διαπολιτισμική πτυχή αυτών των συναντήσεων, θα αναπτυχθούν ειδικές οδηγίες για τον τρόπο διοργάνωσης αυτών των εκδηλώσεων, προωθώντας παράλληλα τη γλωσσική και πολιτισμική ανταλλαγή.

Πλαίσιο για τον Έλεγχο, την Παρακολούθηση και την Επικύρωση Δεξιοτήτων

Η επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω μη τυπικών μεθοδολογιών μάθησης αντιπροσωπεύει ένα βασικό βήμα της πορείας αναβάθμισης, ειδικά για άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επίσημες μορφές μάθησης. Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη, το TANDEM θα παρέχει στους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, τόσο στους μετανάστες δασκάλους όσο και στους ντόπιους ενήλικες, την ευκαιρία να λάβουν αναγνώριση της προόδου τους, χάρη στην έκδοση πιστοποιητικού από σχολεία γλωσσών στο πλαίσιο κοινοπραξίας του έργου, και θα αναπτύξει ένα πλαίσιο που θα υποστηρίζει τον έλεγχο δεξιοτήτων, την αξιολόγηση και την επικύρωση στη μη τυπική διδασκαλία γλωσσών.