Πηγές

Διαδραστικός Χάρτης Γλωσσικών Κοινοτήτων και Δεξιοτήτων

Αυτός ο χάρτης δείχνει τα αποτελέσματα ερευνών πάνω στη γλωσσική ποικιλότητα και τις κύριες δεξιότητες μεταναστών και ντόπιων ενηλίκων σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες χώρες, που σχετίζονται με την ικανότητα να επικοινωνούν σε διάφορες γλώσσες, με την πολιτισμική επίγνωση και με τις ψηφιακές δεξιότητες.

Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) 

Με βάση τις ομάδες εστίασης με πραγματικούς καθηγητές γλωσσών σχετικά με τη μεθοδολογία της Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών, αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο. Περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας TBLT, πρακτικές ασκήσεις, εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που θέλουν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία της Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών. Επιπλέον, θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων-παραδειγμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για τη δική σας γλωσσική διδασκαλία. Ως εκ τούτου, υπάρχουν 3 εκδόσεις, μία πλήρης με τη θεωρία και τα παραδείγματα δραστηριοτήτων, μία μόνο με τη θεωρία και μία μόνο με τις δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να κατεβάσετε ακριβώς αυτό που σας εξυπηρετεί.

 

Also available in: DEENIT

Για τη μειωμένη έκδοση του βιβλίου Ανοιχτό κείμενο (μόνο η μεθοδολογία), κάντε κλικ εδώ

Για τα παραδείγματα δραστηριοτήτων, κάντε κλικ εδώ

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) για την Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) θα περιλαμβάνουν 5 ενότητες σχετικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) προκειμένου να μετατραπεί σε ένα πλεονέκτημα για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτή η εκπαιδευτική ευκαιρία αφορά κυρίως μετανάστες αλλά θα παραμείνει ανοιχτή για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ευέλικτη τεχνική για τη διδασκαλία μιας γλώσσας.

Ενημερωτικό έντυπο για πολιτισμικές και γλωσσικές ανταλλαγές

Για να αυξηθεί ο αντίκτυπος της μεθοδολογίας και των ικανοτήτων που διδάχθηκαν στο MOOC, οργανώθηκαν γλωσσικά καφέ στα οποία οι νεοσύστατοι μετανάστες καθηγητές ξένων γλωσσών μπορούν να εξασκηθούν στη διδασκαλία τους με ντόπιους ενήλικες, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν την τοπική γλώσσα, καθώς η ανταλλαγή γλωσσών tandem πηγαίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαπολιτισμική πτυχή αυτών των συναντήσεων, αναπτύχθηκαν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης αυτών των εκδηλώσεων με παράλληλη προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Also available in: DEENIT

Πλαίσιο για τον Έλεγχο, την Παρακολούθηση και την Επικύρωση Δεξιοτήτων

Η επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω μη τυπικών μεθοδολογιών μάθησης αποτελεί βασικό βήμα της πορείας αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ιδίως για τα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε τυπικές πορείες μάθησης. Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, το TANDEM ανέπτυξε ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την επικύρωση δεξιοτήτων στη μη τυπική γλωσσική διδασκαλία, το οποίο περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους, μεθόδους αξιολόγησης, ρουμπρίκες αξιολόγησης, ένα σύστημα σημάτων και ένα πιστοποιητικό.

Also available in: DEENIT