Διαδραστικός Χάρτης

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου είναι ο “Διαδραστικός χάρτης γλωσσικών κοινοτήτων και δεξιοτήτων”, ο οποίος δείχνει την κατανομή των γλωσσών που υπάρχουν στα τοπικά πλαίσια των χωρών εταίρων, καθώς και το επίπεδο βασικών ικανοτήτων, όπως η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα και στις ξένες γλώσσες, η πολιτιστική συνείδηση και έκφραση και οι ψηφιακές ικανότητες. Οι χάρτες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το δυναμικό της γλωσσικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης και τα επίπεδα των βασικών ικανοτήτων μεταξύ των ενηλίκων.

Παρακάτω θα βρείτε ένα έγγραφο που εξηγεί, πώς να διαβάζετε τους χάρτες, τους διαδραστικούς χάρτες και τα αποτελέσματα της έρευνας γραφείου και των ομάδων εστίασης σε κάθε χώρα.

Οι χώρες που παρουσιάζονται στο χάρτη είναι αυτές που αποτελούν τους εταίρους του έργου, και αυτές είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Για κάθε χώρα από τις προαναφερθείσες έγινε στατιστική ανάλυση σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Περίληψη της έρευνας γραφείου (μόνο στα αγγλικά)

Αποτελέσματα των ομάδων εστίασης σε κάθε χώρα (μόνο στα αγγλικά)

Subscribe to our newsletter!

Contact us


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    © TANDEM – Website developed by Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci